ستاد استقبال دانشجویی شهید احمدی روشن

تبریک!

خوشحالیم سعی و تلاش خستگی ناپذیرتان به ثمر نشسته است. مقدم شما را در دانشگاه، مهد علم و اندیشه ارج نهاده، ورودتان را به زندگی دانشجویی گرامی میداریم. اگر چه ممکن است برخی از انتظارات شما به وقوع نپیوندد و تصویری که از دانشگاه در ذهن خود ساخته اید، با آنچه تجربه می کنید متفاوت باشد، اما واقعیات موجود، این فکر شما را که دانشگاه محیط کاملا متفاوتی از دبیرستان است تایید خواهد کرد.همچنین نشریه ستاد استقبال را هم می توانید با کلیک روی پوستر زیر دانلود نمایید.

 
هر انچه که باید بدانید

هر آنچه که باید بدانید

 
telegram
telegram
map
map
mail
mail
Go to top